Истината ни прави свободни

петък, 29 ноември 2013 г.

Още един призив за повече човечност

Днес ми се наложи все пак да напиша следните писмени обяснения до своята администраторка, уважаемата г-жа директорка:

До Директора на ПГЕЕ-Пловдив

ПИСМЕНИ ОБЯСНЕНИЯ

от Ангел И.Грънчаров, преподавател по философия и гражданско образование

Уважаема госпожо Директор,

Вчера към 10.30 – 11.00 часа Вашата секретарка ми връчи „ПОКАНА“ от Ваша страна да пиша поредните „писмени обяснения“, този път по повод на ПИСМО от страна на г-жа А.Пакова, началник на РИО-Пловдив – във връзка с резултати от проверка, предизвикана от МОН около един аспект от моята разностранна дейност като преподавател в ПГЕЕ-Пловдив, която Вие през последните години така всестранно и по специфичен начин обсъждате. С тази своя „ПОКАНА“ Вие ми нареждате в срок до 16.00 часа (доколкото си спомням) на същия ден да представя исканите обяснения. Отказах да подпиша връчването на „поканата“ по следните причини:

1.) Не съм запознат с документа от г-жа Пакова в неговата цялост, тъй като в учителската стая Вие сте изложили на всеобщо обозрение само избрани (цензурирани от Вас) откъси от него, то в такъв случай аз не мога да изложа своята позиция по обсъжданите проблеми; липсата на информация по ония въпроси, в които Вие ме обвинявате, ме поставя в положение да не мога да отговоря на самите обвинения; в тази връзка ако искате да разберете моята позиция, би следвало да имате добрината да ми дадете възможност да се запозная с целия документ;

2.) По същите тия въпроси защо съм правил видозаписи на мои часове по философия аз вече съм изразил позицията си при предишна Ваша „покана“ за писмени обяснения, тъй че не е нужно още веднъж да пиша за все същото;

3.) Много ми е интересно все пак защо си позволихте в учителската стая да изложите съкратен, цензуриран вариант на документа, подписан от г-жа Пакова, щото това един вид подвежда целия педагогически екип; а както се вижда от началото на въпросното писмо, то е адресирано до преподавателите от училището, т.е. би следвало да бъде изложено в пълния му вид;

4.) Моля Ви също така да имате добрината да спрете така активно водената от Вас „компроматна война“ спрямо мен, понеже такова едно недопустимо отношение може да бъде възприето като целенасочена кампания по дискредитирането ми като личност, обществен деец и преподавател; нямате никакво право да манипулирате и настройвате учителската колегия срещу един неин член, да оставим това, че подобни инициативи са укорими от нравствена гледна точка и говорят зле за Вашия имидж като ръководител, като администратор;

5.) Аз се върнах след продължителен отпуск по болест и все още не съм се напълно възстановил от тежката операция; здравето ми е крехко, имам проблеми със сърцето, във връзка с това Ви моля най-човешки да се съобразявате с тия неща; Вие обаче от първия ми работен ден след болничните ме бомбардирахте с цяла една поредица от искания за писмени обяснения, провокирахте ме да пиша доклади, какво ли не и пр., в резултат на което аз нямам нужното спокойствие пълноценно да изпълнявам нелеката си функция на преподавател; т.е. заради осъществявания от Вас целенасочен всекидневен тормоз аз вече едва издържам, на предела на силите си съм ето днес, на петия ден след завръщането ми на работа.

6.) Вие можете да отправяте каквито си искания и заповеди към мен, но Ви моля да не ми давате такива кратки, „пожарникарски“ срокове, които едно че са неизпълними, второ ме депресират, трето не ми дават възможност да изпълня качествено поставената от Вас самата задача; човек не може да разбере защо правите това, но все пак има някои неписани правила на етичността, на човечността, които не бива да се нарушават по един такъв екстравагантен начин;

7.) Държа да Ви уведомя, че ако продължавате да се отнасяте по един такъв унизителен, дискриминационен, потискащ и накърняващ човешкото ми достойнство начин към мен, аз ще се принудя да алармирам съответните държавни органи, примерно ще ми се наложи да пиша жалби до Инспекцията по труда, до ръководството на синдикалната организация, в която членувам, Омбудсмана на републиката и т.н.

8.) Държа накрая да Ви уведомя най-добронамерено, че е крайно време да осъзнаете, че такъв един авторитарен и незачитащ човешкото достойнство груб и волунтаристичен административен подход не е допустим за съвременния тип ръководител, той встъпва в пълно противоречие с нормите на човешкия морал, на елементарната човечност, на правото, на демокрацията, на каквото си искате още. Няма да допусна да бъда превърнат от Вас в едно подгонено животно, моля Ви, опитайте най-сетне да осъзнаете какво правите и се постарайте да намерите сили да се спрете...

Накрая искам да изразя очакването си, че все пак ще имате добрината да ме информирате и да ми дадете възможност да се запозная с цялата документация по ония проверки от органите на Министерството, които бяха предизвикани от мои жалби, до този момент Вие ме държите в пълно информационно затъмнение, което е благодатна почва за един задкулисен, непочтен подход от Ваша страна, което пак е в противоречие с нормалните човешки представи за това какво може и какво не може да си позволява един съвременен ръководител.

29 ноември 2013 г., 10.13 мин.
Пловдив С УВАЖЕНИЕ:

Абонирайте се! Подкрепете свободната мисъл и свободното слово в България тъкмо когато те са в страшна немилост!  (Забележка: Можете да получавате броевете на в-к ГРАЖДАНИНЪ за 2011 г. ако пишете на имейл angeligdb [@] abv.bg)

Няма коментари:

Абонамент за списание ИДЕИ